Strefa parkowania i parking niestrzeżony - regulaminZarządzenie nr 9/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany regulaminu płatnego parkingu niestrzeżonego przy ul. Kasztanowej w Jarocinie
Zarządzenie nr 8/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany regulaminu płatnego parkingu niestrzeżonego przy szpitalu w Jarocinie
Zarządzenie nr 7/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany regulaminu płatnego parkingu niestrzeżonego przy Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.
Zarządzenie nr 2/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 z dnia 16 lipca 2020r.
Deklaracja mieszkaniec – REWITALIZACJA (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4a/2020 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie z dnia 20 kwietnia 2020r.)
Regulamin parkingu niestrzeżonego przy ul. Św. Ducha w Jarocinie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4a/2020 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie z dnia 20 kwietnia 2020r.)
Uchwała Nr LXXIV/749/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/264/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9.12.2015r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
Uchwała Nr XXI/264/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9.12.2015r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.


Rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 października 2002r.) Znak D-44 "strefa parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla ktorych ustalona została zerowa opłata, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 "koniec strefy parkowania" oznacza wyjazd z takiej strefy.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. 2005.108.908 z póź. zm.) Art. 78 ust. 4 Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity) (Dz. U. 2007.19.115 z póź. zm.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Art. 13f ust. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową. Art. 13f ust. 2. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł. Opłata dodatkowa jest wymagalna z chwilą stwierdzenia przez upoważnionego pracownika faktu nie uiszczenia opłaty parkingowej. Obowiązek ten powstaje z mocy prawa i bez znaczenia pozostaje fakt, iż umieszczenie zawiadomienia o tej opłacie za wycieraczką zaparkowanego samochodu nie stanowi doręczenia w rozumieniu przepisów kpa. Roszczenie przedawnia się zgodnie z art. 40d ust. 3 z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna być uiszczona.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity) (Dz. U. 2005.229.1954 z póź. zm.) Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej podlega egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 26 § 1 organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl