Strefa parkowania i parking niestrzeżony - regulaminZarządzenie Nr 17/2023 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu niestrzeżonego przy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie
Uchwała Nr XCIII/810/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
Zarządzenie nr 9/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany regulaminu płatnego parkingu niestrzeżonego przy ul. Kasztanowej w Jarocinie
Zarządzenie nr 8/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany regulaminu płatnego parkingu niestrzeżonego przy szpitalu w Jarocinie
Zarządzenie nr 7/2022 Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jarocinie z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zmiany regulaminu płatnego parkingu niestrzeżonego przy Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o.


Rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.), dalej również jako Rozporządzenie. Zgodnie z treścią § 58 Rozporządzenia, znak D-44 "strefa parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa opłata, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 "koniec strefy parkowania" oznacza wyjazd z takiej strefy.

Zgodnie z dyspozycją art. 78 ust. 4 ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Art. 13f ust. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową. Art. 13f ust. 2. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłata dodatkowa jest wymagalna z chwilą stwierdzenia przez upoważnionego pracownika faktu nieuiszczenia opłaty parkingowej. Obowiązek ten powstaje z mocy prawa i bez znaczenia pozostaje fakt, iż umieszczenie zawiadomienia o tej opłacie za wycieraczką zaparkowanego samochodu nie stanowi doręczenia w rozumieniu przepisów kpa. Roszczenie przedawnia się zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna być uiszczona.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej podlega egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 26 § 1 organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl