O nas - ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej wskazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych:

  1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: "Zakład Usług Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie, ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin.

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - p. Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarjarocin.pl

  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  4. Kategoriami odbiorców danych są: podmioty, które są dostawcami usług księgowych, usług IT, dostawcom usług pocztowych/kurierskich, kancelarii prawnej, podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie administratora danych.

  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia roszczeń administratora.

  6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Informuje się do prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

  10. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl