Cmentarz - regulamin cmentarza


REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W JAROCINIECZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku wymaga godnego zachowania się osób odwiedzających.
 2. Cmentarz otwarty jest od świtu do zmroku.
 3. Wszelkie nieczystości stałe przeznaczone do wyrzucenia jak: kwiaty, wieńce, znicze itp. należy gromadzić wyłącznie w kontenerach na śmieci oraz pojemnikach do segregacji.
 4. Od osób odwiedzających cmentarz wymaga się właściwego korzystania z punktów czerpania wody.
 5. Cenniki umieszczone na tablicach przy wejściach na cmentarz są obowiązującymi.
 6. W celu niedopuszczenia do wchodzenia na teren cmentarza zwierząt należy zamykać furtki.

 

CZĘŚĆ II - ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA

 1. Wszystkie usługi pogrzebowe i cmentarne wykonywane przez Zakłady Pogrzebowe lub osoby prywatne wymagają uprzedniego uzgodnienia z Administratorem Cmentarza.
 2. Za korzystanie z Cmentarza i Domu Przedpogrzebowego pobierane są opłaty według obowiązującego cennika znajdującego się na tablicach przy wejściach na cmentarz.
 3. Administrator Cmentarza nie prowadzi sprzedaży miejsc grzebalnych ziemnych bez pochówku.
 4. Przy pochówku można wykupić:
  1. jedno miejsce pod grób zwykły na 20 lat,
  2. jedno miejsce pod urny na 40 lat,
  3. miejsce pod grób rodzinny poziomy ziemny na 40 lat,
  4. miejsce pod grób rodzinny pionowy ziemny na 40 lat,
  5. miejsce na grobowiec rodzinny murowany poziomy lub pionowy na 99 lat.
 5. Miejsce grzebalne wykupione jako miejsca pojedyncze zwykłe a wykonane lub odnotowane w księdze cmentarnej jako dwuosobowe głębinowe będzie można wykorzystać po uprzedniej dopłacie do ceny obowiązującej.
 6. W zależności od rodzaju grobu miejsca pochówku są wyznaczane w odpowiednich sektorach oznaczonych tabliczkami.
 7. Budowa grobowców, ustawianie nagrobków, sadzenie drzew i krzewów oraz ustawianie przedmiotów stałych na mogiłach i w ich obrębie wymaga uzyskania zgody Administratora.
 8. Nie można łączyć dwóch grobów pojedynczych poprzez postawienie nagrobka rodzinnego.
 9. Groby pojedyncze zwykłe dla których minął 20 letni okres od wykupu miejsca mogą być użytkowane przez kolejne lata po wniesieniu opłat zgodnie z cennikiem opłat cmentarnych.
 10. Budowa grobowców, ustawianie nagrobków oraz wykonywanie innych prac budowlanych przy grobie może odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem Cmentarza.
 11. Budowany grobowiec oraz ustawiany nagrobek musi posiadać parametry zgodne z obowiązującą tabelą wymiarów, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Wszelkie odstępstwa od planu zagospodarowania cmentarza będą usuwane bez odszkodowania i na koszt dokonującego samowoli.
 13. W celu właściwego korzystania przez rodziny zmarłych z Domu Przedpogrzebowego ceremonie pogrzebowe organizowane są w odstępach co najmniej godzinnych.

 

CZĘŚĆ III - ZASADY UDOSTĘPNIANIA CMENTARZA ZAKŁADOM KAMIENIARSKIM.

 1. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na postawienie nagrobka i wjazd na cmentarz załatwia opiekun grobu u Administratora Cmentarza.
 2. Opłata za postawienie nagrobka dotyczy postawienia nowego nagrobka jak również wymiany starego na nowy. Opłaty nie pobiera się w przypadku renowacji istniejącego nagrobka.
 3. Transport materiałów budowlanych i elementów nagrobka od bramy cmentarza do mogiły odbywa się alejkami głównymi.
 4. Zabrania się wjazdu pojazdami na kwatery grzebalne, pomiędzy mogiły i na kwatery przygotowane do pochówków.
 5. Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie cmentarza wynosi 5 km/h.
 6. Nagrobek należy wykonać i ustawić zgodnie z tabelą wymiarów (załącznik nr 1).
 7. Wjazd na teren cmentarza i rozpoczęcie prac następuje po uzyskaniu zezwolenia u Administratora Cmentarza.
 8. Podczas prowadzenia prac na terenie cmentarza wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku opłat na w/w prace.
 9. Odległość między nagrobkami wynosi 0,4 m.
 10. Poziom ziemi w ustawionym nagrobku winien być równy z podwaliną.
 11. Po zakończeniu budowy nagrobka wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót i powiadomienia Administratora Cmentarza. Nie dostosowanie się do poleceń Administracji Cmentarza spowoduje obciążenie wykonawcy kosztami prac.
 12. Renowacja i wymiana starych nagrobków wymaga zgody Administracji Cmentarza.
 13. Zużyte elementy nagrobka należy do chwili transportu złożyć w miejscu wyznaczonym przez Administratora.
 14. Budowa piwnic – grobowców wymaga uzgodnienia z Administracją Cmentarza.
 15. Przy kopaniu piwnic – grobowców należy zachować szczególną ostrożność, przestrzegać przepisów BHP, oznaczyć i zabezpieczyć wykop.
 16. Ziemię z wykopu piwnic – grobowca i fundamentów pod nagrobek należy wywieść poza teren cmentarza na koszt wykonawcy.
 17. Zabrania się budowy piwnic – grobowców na placach między grobami ziemnymi.
 18. Piwnice – grobowce mogą być budowane wyłącznie na wyznaczonych do tego celu kwaterach grzebalnych.
 19. Odległość boczna między piwnicami wynosi 0,7 m.
 20. Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie cmentarza do przestrzegania regulaminu.

 

CZĘŚĆ IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się na terenie cmentarza:

 1. Jazdy wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia (z wyjątkiem jednostki wywozowej posiadającej aktualną umowę na wywóz odpadów stałych).
 2. Przebywania dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych.
 3. Wprowadzania psów.
 4. Zrywania roślin, wycinania darni, krzewów i drzew.
 5. Przebywania osób na cmentarzu po zmierzchu (z wyjątkiem Święta Zmarłych).
 6. Wysypywania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.


Podstawowe prawa regulaminu stanowi:
Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 ze zmianami). Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47 poz. 299 z późniejszymi zmianami).
↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl