Targowisko - cennik


ZARZĄDZENIE NR 2/2013

Prezesa Zarządu "Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Jarocinie
z dnia 23 stycznia 2013r.
w sprawie wprowadzenia opłat za usługi
świadczone na targowisku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie


Na podstawie § 8 pkt. 5 Regulaminu targowiska przy ulicy Kasztanowej w Jarocinie zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadza się następujące opłaty za usługi świadczone na targowisku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie:
 1. Opłata rezerwacyjna.
 2. Jednorazowa opłata za przyznanie miejsca handlowego.
 3. Dzienna opłata eksploatacyjna.

§ 2
Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest zróżnicowana i wynosi miesięcznie odpowiednio dla miejsc o powierzchni:
 1. do 2m2 - 28,00 zł
 2. od 2m2 do 5m2 - 70,00 zł
 3. powyżej 5m2 - 87,00 zł

§ 3
Dzienna opłata eksploatacyjna pobierana jest w danym dniu targowym od osób handlujących na targowisku przy ul. Kasztanowej 18, które nie wniosły opłaty rezerwacyjnej, za jedno miejsce o powierzchni powyżej 1m2 w wysokości 13 zł.


§ 4
 1. Sprzedaż rezerwacji na dane miejsce dokonuje Administrator Targowiska na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Jednorazowa opłata za przyznanie miejsca handlowego wynosi odpowiednio:
  1. w przypadku jednej oferty na wolne miejsce:
   1. do 2m2 - 50,00 zł
   2. od 2m2 do 5m2 - 150,00 zł
   3. powyżej 5m2 - 250,00 zł
  2. w przypadku więcej niż jednej oferty na wolne miejsce - kwota wylicytowania przez oferentów, nie mniej jednak niż kwoty określone w § 3 ust. 2 pkt 1.

§ 5
Przedłużenia rezerwacji dokonują inkasenci targowiska ZUK Sp. z o.o. do 5. dnia każdego miesiąca z góry.


§ 6
Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej gwarantuje rezerwację miejsca do godziny 8:00.


§ 7
Opłaty, których mowa w § 2 i § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 nie podlegają zwrotowi.


§ 8
W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie określonym w § 4 miejsce handlowe, którego opłata rezerwacyjna dotyczy pozostaje w dyspozycji Administratora Targowiska i może zostać sprzedane innej osobie, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez osobę będącą dotychczasowym użytkownikiem.

§ 9
Dokonanie opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 1 nie zapewnia rezerwacji miejsca w przypadku handlu odbywającego się w niedzielę.


§ 10
Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej gwarantuje rezerwacje miejsca tylko osobie, której miejsce to zostało przydzielone przez Administratora Targowiska.


§ 11
ZUK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia rezerwacji na dane miejsce z ważnych przyczyn z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.


§ 12
 1. Handlujący, który opłaca rezerwację i chce czasowo zrezygnować z handlu bądź ograniczyć działalność może za zgodą ZUK Sp. z o.o. udzielić innemu handlującemu podnajmu.
 2. Wnioski obu stron w tej sprawie muszą być zgłoszone na piśmie w siedzibie Spółki bądź u Administratora Targowiska i zostać zatwierdzone.
 3. Osoba posiadająca rezerwację płaci 100% stawki miesięcznej i osoba biorąca miejsce w podnajem 100% stawki miesięcznej.
 4. Podnajmu można udzielić na okres nie krótszy niż 1 miesiąc, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie jednego roku.
 5. Po upływie okresu podnajmu prawo przedłużenia rezerwacji przysługuje handlującemu który wyraził zgodę na podnajem.
 6. Nie podjęcie działalności handlowej przez osobę posiadającą rezerwację po okresie podnajmu spowoduje utratę prawa do rezerwowanego miejsca handlowego.

§ 13
Podnajem rezerwowanego miejsca innemu handlującemu bez zgody ZUK Sp. z o.o. jest równoznaczne z utratą rezerwacji ze skutkiem na koniec miesiąca.


§ 14
Umowy podnajmu zawarte bez zgody ZUK Sp. z o.o. są nieważne.


§ 15
Szczegółowy plan miejsc handlowych podlegających rezerwacji stanowi załącznik nr 1.


§ 16
Wzór pokwitowania opłaty rezerwacyjnej stanowi załącznik nr 2.


§ 17
Wzór pokwitowania dziennej opłaty eksploatacyjnej stanowi załącznik nr 3.


§ 18
Wykonanie zarządzenia powierza się St. specjaliście ds. inwestycji i rozwoju.


§ 19
Traci moc zarządzenie Nr 4/2010 Prezesa Zarządu "Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Jarocinie z dnia 27-12-2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty rezerwacyjnej i jednorazowej opłaty za przyznanie miejsca handlowego na targowisku przy ulicy Kasztanowej w Jarocinie.


§ 20
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2013r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w hali targowej.

ZARZĄDZENIE NR 6/2010

Prezesa Zarządu "Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie"
z dnia 27 grudnia 2010r.
w sprawie opłat za korzystanie z miejsc postojowych i opłaty za badanie grzybów


Na podstawie § 8 pkt. 5 Regulaminu targowiska przy ul. Kasztanowej w Jarocinie zarządzam, co następuje:


§ 1
Ustala się opłatę postojową za parkowanie pojazdu na parkingu przy ul. Kasztanowej i w obrębie targowiska:
 1. za każdą rozpoczętą godzinę postoju - 1,60 zł
 2. za postój powyżej 4 godzin - 6,50 zł.

§ 2
Ustala się opłatę za badanie grzybów sprzedawanych na targowisku przy ul. Kasztanowej:
 1. przy sprzedaży do 5 kg – 12,00 zł
 2. przy sprzedaży powyżej 5 kg – 16,00 zł

§ 3
Stawki określone w § 1 i 2 są stawkami brutto.


§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Targowiska.


§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 8/2007 Prezesa Zarządu "Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Jarocinie z dnia 17.12.2007r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc postojowych i opłaty za badanie grzybów.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2011 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na targowisku.

↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl