Targowisko - regulamin targowiska


REGULAMIN TARGOWISKA
PRZY ULICY KASZTANOWEJ W JAROCINIE§ 1
 1. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach:
  1. od 5:00 do 18:00 w okresie od miesiąca marca do końca października;
  2. od 7:00 do 16:00 w okresie od miesiąca listopada do końca lutego.
 2. W niedzielę targowisko może być czynne na wniosek handlowców za zgodą administratora targowiska.
 3. Targ zwierzętami, płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej może odbywać się tylko w środy.
 4. W dniach wzmożonego handlu, pod miejsca do handlu administrator targowiska może przeznaczyć również miejsca postojowe przy ul. Kasztanowej.
 5. Prowadzący targowisko wyznacza kierownika targowiska.

§ 2
Uprawnionymi do wykonywania handlu i usług na targowisku są:
 1. przedsiębiorcy;
 2. indywidualni producenci płodów rolnych, warzywniczych, sadowniczych i ogrodniczych oraz hodowcy zwierząt i drobiu;
 3. zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.

§ 3
Zabrania się na targowisku sprzedaży towarów i świadczenia usług, które na podstawie odrębnych uregulowań prawnych mogą być wykonywane tylko w stałych punktach sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów i prowadzenia gier hazardowych.


§ 4
 1. Miejsce sprzedaży na targowisku wyznacza administrator targowiska.
 2. Miejsca winny być wyznaczone w sposób gwarantujący ruch komunikacyjny oraz dostępność do wszystkich miejsc handlowych.
 3. Zabrania się odstępowania osobom trzecim miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.
 4. Sprzedaż nie może być prowadzona w miejscach do tego nie przeznaczonych (na jezdniach, chodnikach i przejściach).

§ 5
Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
 1. przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych;
 2. oznaczenia stoisk (straganów) imieniem, nazwiskiem lub nazwą, pod którą jest wykonywana działalność gospodarcza;
 3. uwidocznienia na towarach oferowanych do sprzedaży informacji cenowej w odniesieniu do jednostki miary;
 4. zachowania porządku w miejscu handlu oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.

§ 6
Narzędzia pomiarowe używane na targowiskach powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia.


§ 7
Kierownik targowiska jest obowiązany do powiadomienia odpowiednich organów sanitarnych i ścigania, jeżeli zachodzi podejrzenie, że towar przeznaczony do sprzedaży jest szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła nabycia.


§ 8
 1. Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się w drodze inkasa dzienną opłatę targową, poprzez inkasentów wydających pokwitowania stosownie do przepisów w tym zakresie.
 2. Stawki opłaty targowej dziennej i ceny usług wymienione w ust. 5 są uwidocznione na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie targowiska.
 3. Opłaty za korzystanie z targowiska uiszczane w danym dniu dotyczą wyłącznie targowiska, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 4. Dowód uiszczenia opłaty targowej handlujący zobowiązany jest posiadać przez cały czas prowadzenia handlu i okazywać na żądanie osób upoważnionych przez właściciela targowiska.
 5. Prowadzący handel mogą korzystać odpłatnie z urządzeń handlowo – usługowych oraz innych świadczeń prowadzącego targowisko, według cen umownych określonych w odrębnym cenniku.

§ 9
Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karnym i porządkowym.


§ 10
Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska można składać w formie pisemnej u administratora targowiska.

§ 11
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2004 roku.

↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl